Month: October 2009

ಶಾಮಣ್ಣ – ೪

೩೦೦ ‘ಚುತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ’ ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸದರೀ [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೩

೨೦೧ ಕಣಪ್ಪಾ ... ನಿಮ್ಮ ಬಲವಂದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊನೇ ಬೆಂಕಿ [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೨

೧೦೧ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು! [...]

ಶಾಮಣ್ಣ – ೧

`ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ’ ಸಹಸ್ರಪರಮಾಂ ದೇವೀ ಶತ ವಂಧ್ಯಾ ದಶವರಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ [...]