ನಾಟಕ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಒಂದನೆಯ ದೃಶ್ಯ (ಹೊಲೆಯರ ಹಟ್ಟಿ. ಕೇರಿಗಳು ಕೂಡುವ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ. ಒಂದು [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ಐದು

ಅವರ ತೋಟ ದೂರವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಏಳು ಹಾಗು ಕಡೆಯ ಭಾಗ

ಖಂಡಿತ ಅವನು “ಭಿರಂಡಿ” ಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಆಡಿಲ್ಲವೆಂದು [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ಆರು

ಗೌಡ ತನ್ನನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಗೊಡಿಸಲಾರನೆಂದೇ ತೋರಿತು. ಚತುಷ್ಟಯರ [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು

ಗುಡಸೀಕರ ಕುರಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಲ್ಲ [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ಮೂರು

“ಏ ಕಳ್ಳಾ ದುರ್ಗಿಗೆ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಡತೀಯೋ? ಇಲ್ಲಾ ಸರಪಂಚಗ [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ಎರಡು

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ, “ಗೌಡ್ರ ಕಾಲ ಹಿಡಕೋ ಅಂತ ನಾನಽ ಕಳಿಸಿದೆ” [...]

ಕರಿಮಾಯಿ -ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿಯ ಭಾಗ ಒಂದು

ಸಾವಿರದ ಶರಣವ್ವ ಕರಿಮಾಯಿ ತಾಯೆ ಶಿವಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಊರೇನಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ [...]

ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ ಎರಡು

ಋತುಮಾನದ ಹಕ್ಕಿ [ಸೂಳೆ ಹೊಲೇರ ಶಾರಿಯ ಮನೆಯಂಗಳ. ಗೌಡ್ತಿ ಸೀರೆಯ [...]

ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ ೧

ಗಣ್ಣ ಪದ ಶರಣು ಹೇಳೇನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಮಗ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ| [...]