ಸಂದರ್ಶನ

ಪು.ತಿ.ನ. – ನಿರಾಕರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕವಿ- ಪು.ತಿ.ನ.ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ.

ಸಂದರ್ಶನ/ಅನುವಾದ ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯವೆಂಬುದು ಒಂದು [...]

ಸಂದರ್ಶನ “ಇಗರ್ಜಿಯ…ಒಳ ಹೊರಗೆ”

೧. ಮಲೆನಾಡಿನವರಾದ ನಿಮಗೆ ’ಇಗರ್ಜಿ..’ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ದ [...]

“ಫ್ರೇಂ” ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಬರೆದದ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ-ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

ಚುರು-ಚುರು ಬಿಸಿಲು. "ಈವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. [...]

ಸಂಸ್ಕಾರ – ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಾನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೆದದ್ದು ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಮೂರು [...]