ಕಾವ್ಯ ಕಥನ

ಚಕೋರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ ಭಾಗ ೪

೧೦. ಕಾಡುಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು ಚಂದಮುತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ [...]

ಚಕೋರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ ಭಾಗ ೩

೭ . ಶಿವದೇವರು ನನ್ನ ಮಗರಾಯ ಚಂದಮುತ್ತ ಬಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತು ಕೊಳಲು [...]

ಚಕೋರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ ಭಾಗ ೧

೧. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಗಾಧಾರವಾದ ಸಾವಳಗಿ ಶಿವಲಿಂಗನ [...]

ಚಕೋರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತಿ ಭಾಗ ೨

೪. ಸರಿದು ಬಂದಳು ಕ್ಷಿತಿಜದಂತೆ ಮಗ ಮಲಗಿದ್ದ ಜಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಬೆ [...]

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ

ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೊಷದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು [...]