ನೀಳ್ಗತೆ

ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು `ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಎಂಬ ಈ ನೀಳ್ಗಥೆಯನ್ನು [...]

ರೈಲು ಜನ

ಇರುಳು ಮೈನೆರೆದ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ [...]

ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

“ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಪೈಪನ್ನು ಎಳೆದು, ಯೋಚಿಸಿ, [...]

ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ

ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಹಡೆ [...]

ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ

ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲು ಎನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಎದ್ದು [...]

ಬುಗುರಿ

ಚೆಲುವ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬುಗುರಿ ಕಕ್ಕಸು [...]

ಬತ್ತ

ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟ ಕುಲುಮೆ ಮನೆ ರಗರಗ ಹೊಳೆವ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ [...]