ಕವಿತೆ

ಓಹ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು

ಒಹ್! ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಸುಂದರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದ [...]

ಅನಾವರಣ

ಹುಬ್ಬಿನಂಚಿನಲಿ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಸುರುಳಿಯಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೆಣಕುವ [...]

ದೂಧ್ ಸಾಗರ್

Doodhsagar, illustration by Pramod P T (ಲೋಂಡಾದಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ [...]

ನನ್ನ ಹಣತೆ | ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ | ಭಾನುವಾರ

ನನ್ನ ಹಣತೆ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನೂ. ಈ ಕತ್ತಲನು ಗೆದ್ದು [...]

ಬೇಟೆ

ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಒಗೆಯುತ್ತಿದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ [...]

ನಿತ್ಯೋಲ್ಲಂಘನ

ಇವ ಹುಟ್ಟು ಹಾರಾಟಗಾರ; ಇವನಮ್ಮ, ಇವನಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ, [...]

ಬಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ

ಬಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತವಳು ಒಳ ಹೋಗಲಾರಳು.. [...]

ಅಗೋ ಸತ್ತಿದೆ ನಾಯಿ ನೋಡು

ಅಗೋ ಸತ್ತಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ರಾಜರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಡು [...]

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತೊಡಗುವ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ [...]

ಇಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

ಸಿಟ್ಟೋ ಸೆಡವೋ ಹಠವೋ ಜ್ವರವೋ ತನಗೇ ತಿಳಿಯದೇ ಧುಮುಗುಡುವ [...]